Plattform för drömtillvaro

Dagens värld präglas av ”top-down” styrande. Hierarkiska strukturer utan samtycke. Maktfördelning där mindre grupp av människor eller till och med en enda person påtvingar ens mentalitet, världssyn och intressen. Visdom frånvarar när dagens system fördelar makt och ägande. Därav har vi krig när de flesta vill ha fred. Därav klimatförändring när de flesta vill leva i en hållbar värld.

Men det finns alternativ. Det finns redan styrkor som arbetar för en annan social system. Sverige är rik på organisationer byggda på kooperativa, ömsesidiga och humanistiska grunder. Många verksamheter som är byggda på demokratiskt samägande och demokratisk styrning. Verksamheter och system som tar in människors insikter, erfarenheter och idéer… som tar vara på människors kunskap och förmågor… som inkluderar människor som påverkas av och deltar i verksamheter… deltagare, kunder och arbetare… Decentraliserade samägande. De existerande styrkor som är närmast dessa värdegrunder är den kooperativa, idéburna och humanistiska sektorn. Den finns i en meningsfull grad. Sverige skulle inte vara Sverige idag utan den kooperativa rörelsen som spred rikedomar bland alla deltagare och hela samhället. Kooperativa föreningar eller demokratiska och ömsesidiga företag utgör idag 10% av landets totala BNP per år. Det är ungefär 490 miljarder kronor. Kooperativ finns inom olika områden och dessa tillgodoser olika mänskliga behov genom självorganisering och självstyre. I Sverige finns det mycket som är byggd på kooperativa principer… olika föreningar, verksamheter, företag, organisationer, skolor, olika initiativ, projekt, gemenskaper, alternativa självstyrande lokala samhällen, kooperativa bostäder osv.

Vi kan stärka och accelerera utvecklingen till en mer gynnsam för alla genom att skapa en plattform, ett system, allians, union, ett konsortium eller vad det nu kan kallas… En sådan nätverk av olika föreningar, organisationer, verksamheter, företag, folkhögskolor, rörelser som bygger på kooperativa principer.

Kooperativa principer och historien har ett tydlig uppdrag. Kooperativ – Glöm inte er mening! Kooperativ i grund och botten är menade till att tilfredställa människors behov oberoende av icke-fungerande stater och den skeva kapitalismen. Kooperativ är ämnade till att lösa problem och utveckla människors liv. Kooperativa krafter är ämnade till att samarbeta för att tjäna större mening. Att minimera lidande och maximera blomstrande i denna värld. Kooperativa krafter kan gå samman för att utveckla nya gynnsamma samhällen för oss alla.

Detta skulle tillåta oss att samla våra resurser och utveckla olika projekt, nya gemenskaper, samhällen och verksamheter som skulle tillfredsställa våra behov oberoende av dagens dåligt fungerande system. Kooperativa krafter, i en allians finner vi den nödvändiga kraften! Låt oss skapa en plattform, nätverk, en union som förenar våra resurser och ger oss en möjlighet att utveckla den värld vi vill, oberoende av staten med partipolitiken som vänder oss mot varann och oberoende av det skeva kapitalistiska systemet som överskrider samhällets bästa.

En union mellan kooperativa föreningar av olika slag skulle gynna varje medlem med tjänster och erbjudanden som tillför och förser verksamheter med nödvändiga, behövande och värdefulla bidrag. Plattformen (digitalt och fysiskt) kan tillföra olika tjänster till den kooperativa och idéburna sektorn.

Plattformen kan matcha mänsklig potential och organisationer. Plattformen kan förse med kompetensutveckling, livslångtlärande och folkbildning. Nätverket kan erbjuda konsulter inom olika områden. Plattformen kan förse utvcekling av fruktbara processer för gynnsam gruppdynamik och kultur. Förändringsprocesser mot nya organisationsparadigm som Sociokrati, Teal Paradigm och Holacracy. Skapande av trygga, inkluderande och kreativa miljöer där människor får ut det bästa inom dem.

Med hjälp av plattformen kan kooperativ förses med nödvändiga och moderna verktyg och teknik… Digitala och fysiska. Utrustning kan t.ex. delas, hyras ut. Ett system för utbyte, handel mellan kooperativ. I och med plattformens verksamhet som förser med know-how, konsulter och resurser som delas kan organisationer inom kooperativa och idéburna sektorn spara på resurser och verka effektivt.

Plattformens ändamål är också att vara värd för olika kulturella sammankomster, som stimulerar utveckling på olika nivåer… personlig utveckling, utveckling av samverkan mellan personer och organisationer. Ett nätverk som stimulerar kreativitet, uppfinningsrikedom och innovation genom interaktiva upplevelser, aktiviteter, cirklar och okonventionella event och forum.

Plattformen kommer att gynna varje medlem och det kommer gynna samarbete mellan kooperativ. Samarbete kring olika ömsesidiga projekt. Olika sociala projekt som gynnar vår existens kan finansieras av plattformen. T.ex. egna utbildningscenter, research and development. Plattformen kan gynna samfinansiering av nya verksamheter och projekt som tillfredställer våra behov. Vi kan förse människor med alla behov… allt från egna skolor till alla andra nödvändiga verksamheter. Samfinansiering av projekt som löser våra problem och avancerar vår existens framåt. Över tid kan det här systemet förse och tillfredsställa samhällets behov med alla möjliga tjänster och produkter. Ett medlemskap som ger tillgång till olika sociala tjänster, produkter, event, kultur etc. Vi kan skapa egna system. Helhetssystem… i framtiden kan vi även skapa egen valuta… Vi måste ha ett alternativt, holistisk erbjudande som folk, verksamheter, organisationer kan ansluta sig till. Ett helthets-system av alla nödvändiga tjänster som samägs och styrs av kollektiv kropp och hjärna. Ett system som samägs och styrs på ett intelligent sätt som förenar människors kunskap och färdighet för att tjäna allas värdighet.

Exempel på liknande initativ av plattform för samverkan mellan kooperativa krafter runtom i världen:

Tools, methodologies, examples of more flourishing co-existence.